ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr

Η εταιρεία ΓΑΜΜΑ-4 ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και ερευνών σε θέματα Γεωλογίας και Περιβάλλοντος στην ΕΛΛΑΔΑ και το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σε:

  • Οδικά και Σιδηροδρομικά έργα: αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, γέφυρες, άλλα έργα γραμμικής ανάπτυξης (αγωγοί), κατολισθήσεις, αντιστηρίξεις βραχωδών πρανών, εντοπισμός θέσεων δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων κ.α.
  • Υδραυλικά έργα και έργα Διαχείρισης και Ανάπτυξης υδατικών πόρων: εντοπισμός, εκμετάλλευση και εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ποιοτικού χαρακτήρα των υπόγειων νερών, σύνταξη υδατικού ισοζυγίου υδροφόρων συστημάτων, μαθηματική προσομοίωση υδροφορέων, μοντέλα εισόδου και μεταφοράς ρύπων στα υδροφόρα συστήματα, υδρογεωλογικές μελέτες σε έργα υδρεύσεων, αρδεύσεων, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών κ.α.
  • Χωροταξικές και Πολεοδομικές παρεμβάσεις: μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΑΠ, επεκτάσεων σχεδίων πόλης και ρυμοτομικών σχεδίων, ίδρυσης και επεκτάσεων κοιμητηρίων κ.α.
  • Μελέτες Προστασίας του Περιβάλλοντος: προσδιορισμός και αντιμετώπιση επιπτώσεων από την κατασκευή κάθε είδους έργων, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, διάθεση τοξικών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κ.α.

Είναι μέλος:

  • του ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών)
  • του CEBI (Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μελετητικών Εταιρειών)
  • ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
  • Επίσης η εταιρεία είναι καταχωρημένη (αρ. μητρ. G-244) στα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπονήσεις μελετών αναπτυξιακών έργων σε χώρες της Ασίας και Αφρικής στα χρηματοδοτούμενα από την Κοινότητα προγράμματα.