Εξοπλισμός


Για την εκπόνηση των μελετών η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό που αφορούν:

* Συστήματα CAD (Autodesk Civil 3D 2012).
* Κατάρτιση υδατικών ισοζυγίων υδρογεωλογικών λεκανών (MODFLOW ν 4, MT3D99)
* Στατιστική αξιολόγηση τεκτονικών δεδομένων βραχομάζας (DIPS).
* Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών κατά Hoek & Bray (SWEDGE, UNWEDGE).
* Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμαστικών αντλήσεων κατά Cooper & Jacob (AQUIFER TEST ν 3.5).
* Επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων.
* Έλεγχο μόλυνσης - ρύπανσης υπόγειων υδροφορέων.
* Πρόληψη ρύπανσης παράκτιων υδροφορέων από θαλάσσια διείσδυση.
* Τεχνικό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων οριζόντων.
* Προσομοίωση και χαρτογράφηση θορύβου IMMI (WOELFEL)

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr