• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Κατάρτιση υδατικών ισοζυγίων υδρογεωλογικών λεκανών με χρήση Η/Υ. Μαθηματική προσομοίωση, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων

Ενδεικτικά έργα:


  • Κατασκευή έργων αντικατάστασης και εξοπλισμού υδρογεωτρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων

  • Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου. Τροποποίηση οριστικής μελέτης ακαθάρτων Υποζώνη 2α. Υδρογεωλογική μελέτη και σύνταξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης.

  • Υδρογεωλογική μελέτη υδροδότησης ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. Υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης των ποταμών Πείρου και Παραπείρου.

  • Μελέτη υδατικού ισοζυγίου κάμπου Νυδριού Λευκάδος. Υδρογεωλογική μελέτη και έρευνα των δυνατοτήτων απορρύπανσης του προσχωματικού υδροφορέα από τη θαλάσσια διείσδυση και ορθολογικής εκμετάλλευσης του υπόγειου νερού, με πρόταση έργων τεχνητού εμπλουτισμού.

  • Οριστική υδρογεωλογική μελέτη και ερευνητικές γεωτρήσεις λεκάνης Γαλήνης – Εγγάρων νήσου Νάξου.

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr