• Αρχική
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
  • Υδρογεωλογίας
  • Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.

Ενδεικτικά έργα:


  • Κατασκευή έργων αντικατάστασης και εξοπλισμού υδρογεωτρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.
    Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων

  • Μελέτη υδατικού ισοζυγίου κάμπου Νυδριού Λευκάδος.
    Υδρογεωλογική μελέτη και έρευνα των δυνατοτήτων απορρύπανσης του προσχωματικού υδροφορέα από τη θαλάσσια διείσδυση και ορθολογικής εκμετάλλευσης του υπόγειου νερού, με πρόταση έργων τεχνητού εμπλουτισμού

ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε


Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 44
Τ.Κ : 115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.7257466 210.7257467
Φαξ. 210.7257486
E-mail: info @ gamma4.gr